Angka Dalam Bahasa Arab (Contoh Penulisan dan Cara Bacanya)

Angka dalam Bahasa Arab memiliki jumlah yang sama dengan angka yang biasa kita gunakan.

Penulisannya pun sama dengan penulisan angka biasa karena memang angka yang kita pakai sekarang ini berasal dari angka bahasa Arab.


Angka dalam Bahasa Arab


Ya, angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 merupakan adaptasi dari angka Arab ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠.

Sebenarnya angka Arab merupakan sebutan untuk kesepuluh angka yang biasa kita pakai, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

Asal Usul dan Sejarahnya

Angka dalam bahasa Arab ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩, dan ٠ merupakan angka-angka yang juga diadaptasi oleh ilmuwan dari Persia (Iran) dari ilmuwan India.

Pada mulanya matematikawan India mengembangkan angka-angka Hindu-Arab untuk membentuk satu bilangan yang utuh, misalnya angka 235 (dua ratus tiga puluh lima).

Nah, angka-angka matematikawan India tersebut kemudian diadopsi oleh matematikawan Persia yang saat itu menjelajah hingga ke tanah hindustan.

Berawal dari sanalah kemudia angka-angka tersebut diadopsi dan dikembangkan kembali oleh matematikawan Persia dan diteruskan kepada orang-orang Arab atau Persia lainnya yang berada di Barat (Eropa).

Setelah diteruskan kepada orang-orang Arab jadilah angka Arab ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠ dan lebih dikenal dengan angka Arab Timur.

Disebut angka Arab timur karena angka tersebut dipakai oleh orang-orang Arab yang berada di Timur, seperti Arab Saudi, Iraq, dan Levant.

Bentuk angka yang seperti demikian mengalami perubahan setelah diteruskan ke wilayah Afrika Utara.

Dari orang-orang Arab yang berada di wilayah Afrika Utara, orang-orang Eropa kemudia mengenal angka-angka Arab seperti angka-angka yang kita pakai saat ini.

Di abad pertengahan atau pada masa kejayaan Islam, penggunaan angka Arab di Eropa menyebar dengan cepat.

Dikarenakan bangsa Eropa mengenal sistem angka ini dari orang-orang Arab, maka dalam istilah Bahasa Inggris angka-angka tersebut dikenal dengan istilah angka Arab atau Arabic numeral.

Angka Arab Timur

Di Indonesia istilah angka Arab identik dengan angka-angka yang tercantum dalam kitab suci Al Qur’an atau yang dulu dikenal dengan angka Arab timur.

Penyebutan angka arab untuk angka dengan tulisan Arab, dikarenakan bangsa Indonesia mengenal sistem angka tersebut dari bangsa Arab.

Simbol-simbol angka Arab timur memang banyak digunakan oleh orang-orang di negara Arab Levant (Syam), semenanjung Arab, Mesir, hingga Sudan.

Tak hanya orang-orang di tanah Arab, beberapa negara nonArab, seperti Iran, Afghanistan, Pakistan, dan Sebagian India juga menggunakan angka arab timur.

Dibawah ini simbol-simbol angka dalam bahasa arab (angka Arab timur) beserta cara penyebutannya:

١= waahidun/ wahid (واحد)

٢= itsnaani/ tsani (اثنان)

٣= tsalaasatun/ tsalis (ثلاثة)

٤= arba’atun/ rabi’ (اربعة)

٥= khamsatun/ khamsah (خمسة)

٦= sit-tatun/ sit-tah (ستة)

٧= sab’atun/ sab’ah (سبعة)

٨= tsamaaniyatun/ tsamaniyah (ثمانية)

٩= tis’atun/ tis’ah (تسعة)

٠ = shifr (صفر)


Contoh Angka dalam Bahasa Arab


Jika diatas merupakan angka satuan berikut ini contoh penyebutan untuk angka belasan dan puluhan dalam simbol

Arab timur:

Sepuluh / 10 = ١٠ (عشرة ‘asyaratun

Sebelas / 11= ١١ (احد عشر ihda ‘asyr

Dua puluh / 20 = ٢٠ (عشرون ‘isyruun

Dua puluh dua / 22 = (٢٢ (اثنان و عشرون itsnaani wa ‘isyruun

Dua puluh tiga / 23 = (٢٣ (ثلاثة و عشرون tsalaatsah wa ‘isyruun

Tiga puluh / 30 = (٣٠ (ثلاثون tsalaatsuun

Tiga puluh tiga / 33 = (٣٣ (ثلاتة وثلاثون tsalaatsah wa tsalaatsuun

Tiga puluh empat / 34 = (٣٤  (اربعة و ثلاثون arba’ah wa tsalaatsuun

Empat puluh / 40 = (٤٠ (اربعون arba’uun

Empat puluh empat / 44 = (٤٤ (اربعة و اربعون  arba’ah wa arba’uun

Empat puluh lima / 45 = (٤٥ (خمسة و اربعون  khamsah wa arba’uun

Lima puluh / 50 = (٥٠  (خمسونkhamsuun

Lima puluh lima / 55 = (٥٥ (خمسة و خمسون khamsah wa khamsuun

Mudah kan mempelajari angka Arab timur atau simbol-simbol angka dalam tulisan arab.

Tidak jauh berbeda dengan angka yang selama ini kita gunakan dalam mempelajari matematika.

Meskipun penulisan bahasa Arab biasanya dimulai dari kiri ke kanan, tapi untuk angka penulisannya sama seperti kita menulis angka biasa atau dari kanan ke kiri.

Nah, bagaimana? Aapakah selama ini kalian tidak tahu apa itu angka arab? Setelah membaca informasi diatas kalian jadi tahu apa itu angka arab kan.

Jangan keliru mendefinisikan angka Arab sebagai simbol-simbol angka arab timur saja.

Semoga bermanfaat.

Originally posted 2021-08-29 20:42:58.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.